Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení KC Líšeň je poskytování kulturních, kulturně společenských, vzdělávacích a informačních služeb obyvatelům a návštěvníkům městské části Brno-Líšeň.
Příspěvková organizace vznikla dne 26. 11. 1992 dle zřizovací listiny schválené zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň dne 26. 11. 1992.

3. Organizační struktura
Příspěvkovou organizaci řídí statutární orgán – ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni jednotliví zaměstnanci a pracovníci vykonávající svoji činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno
4.3 Úřední hodiny
úterý 9.00 – 14.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.
4.4 Telefonní čísla
(+420) 731 564 418
4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
www.kclisen.cz
4.7 Adresa e-podatelny
info(zavinac)kclisen.cz
4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat
číslo účtu: 81731621/0100 (Komerční banka)

6. IČO
00380717

7. DIČ
CZ 00380717

8. Dokumenty
8.1 Hlavní dokumenty

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:
ÚSTNĚ: v sídle Kulturního centra Líšeň, příspěvková organizace (Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno) v době úředních hodin (úterý 9.00 – 14.00 hod.; čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.). Není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně.
PÍSEMNĚ: Prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
Kotlanova 2163/7
628 00 Brno
ELEKTRONICKY: Na adresu elektronické podatelny info@kclisen.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).
PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY: 3yjkmcq

10. Příjem žádostí a dalších podání
Ostatní žádosti a další podání lze podat:
ÚSTNĚ: v sídle Kulturního centra Líšeň, příspěvková organizace (Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno) v době úředních hodin (úterý 9.00 – 14.00 hod.; čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.). Není-li žádosti vyhověno, je nutno ji podat písemně.
PÍSEMNĚ: Prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
Kotlanova 2163/7
628 00 Brno
ELEKTRONICKY: Na adresu elektronické podatelny info@kclisen.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).
PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY: 3yjkmcq

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Úřad městské části Brno-Líšeň.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace může podat stížnost žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci)
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí nebo doplnění žádosti nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:
a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Úřad městské části Brno-Líšeň.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz stránka SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2020 je ke stažení ZDE. Poskytnuta jedna informace: žádost ZDE, odpověď ZDE.
Výroční zpráva za rok 2019 je ke stažení ZDE.
Výroční zpráva za rok 2018 je ke stažení ZDE.
Výroční zpráva za rok 2017 je ke stažení ZDE.
Výroční zpráva za rok 2016 je ke stažení ZDE.