Sazebník úhrad za poskytování informací

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1) Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích
formát A4 jednostranný: 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný: 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný: 2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný: 3,00 Kč/A3
b) černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný: 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný: 3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný: 3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný: 5,00 Kč/A3
úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří čtyřnásobek ceny za černobílé kopírování a tisk
c) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo jinou technologií bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Kulturní centrum Líšeň, p.o. za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit.
d) skenování
formát A4 jednostranný: 1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný: 2,00 Kč/A4

2) Opatření technických nosičů dat:
1 ks CD-R (bez obalu): 7,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu) 7,00 Kč

3) Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:
a) listovní zásilky na dobírku/doporučené: podle platných tarifů České pošty, s.p.
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené: podle platných tarifů České pošty, s.p. nebo podle platných cen komerčních poskytovatelů přepravních služeb

4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 100,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5) Licenční odměna za oprávnění informaci užít
a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 200,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Platnost Sazebníku úhrad za poskytování informací: od 1. 6. 2018

Za správnost odpovídá a schválil: Mgr. Roman Burián, ředitel