Všeobecné obchodní podmínky placených volnočasových programů

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom „podmínky“) upravují vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování PLACENÝCH kurzů, kroužků, cvičení, workshopů, dílen a příměstských táborů (dále také jen „volnočasový program“ – viz č. II) NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉ, PODANÉ A POTVRZENÉ PŘIHLÁŠKY / REZERVACE.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Volnočasový program
Pohybové, taneční, hudební a výtvarné kurzy a kroužky pro děti i dospělé, dětské příměstské tábory, tvořivé dílny a workshopy organizované Kulturním centrem Líšeň (dále také jen „poskytovatel“ – viz níže) a nabízené na:

  • webových stránkách Kulturního centra Líšeň www.kclisen.cz v odkazech KURZY nebo nebo PROGRAM
  • reklamních plochách, nástěnkách, vývěskách, plakátech, letácích a označených jako KURZY nebo KURZY A CVIČENÍ nebo PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY nebo PROGRAM,

které jsou na základě vyplněné, podané a potvrzené přihlášky / rezervace poskytovány za úhradu v podobě kurzovného.

Poskytovatel
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno
IČO: 00380717

Objednatel
Fyzická osoba, která uskuteční objednávku volnočasových programů poskytovatele.

Účastník
Fyzická osoba, navštěvující volnočasové programy poskytovatele.

Kurzovné
Úhrada volnočasového programu na základě podmínek stanovených pro jednotlivé volnočasové programy a na základě Všeobecných obchodních podmínek placených volnočasových programů.

Uzavření smlouvy
Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem je uzavřená okamžikem potvrzení přihlášení / rezervace poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká objednateli povinnost uhradit kurzovné a poskytovateli umožnit účastníkovi po provedení této úhrady účast na volnočasovém programu.

III. POŘÁDÁNÍ VOLNOČASOVÝCH PROGRAMŮ

1. Informace k volnočasovým programům (termíny, ceny, anotace, jména lektorů, místa konání apod.), zveřejňuje a nabízí poskytovatel:

  • na webových stránkách Kulturního centra Líšeň www.kclisen.cz v odkazech KURZY nebo PROGRAM
  • na reklamních plochách, nástěnkách, vývěskách, plakátech, letácích a označených jako KURZY nebo KURZY A CVIČENÍ nebo PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY nebo PROGRAM.

2. Volnočasový program se koná v případě, že počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k otevření dle kalkulací poskytovatele. Je-li jeden pracovní den před začátkem volnočasového programu přihlášeno méně účastníků, než je minimální počet, poskytovatel si vyhrazuje právo volnočasový program nezahájit. V takovémto případě poskytovatel neprodleně informuje všechny přihlášené emailem na adresu uvedenou v přihlášce. Poskytovatel dále vrátí objednateli celou uhrazenou částku (kurzovné).

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc lektora) termín konání volnočasových programů, případně jejich časové schéma. V takovém případě poskytovatel sdělí neprodleně tuto skutečnost všem účastníkům. Objednatel může v takovém případě svoji přihlášku zrušit. V případě, že již provedl úhradu daného volnočasového programu, vrátí mu poskytovatel celou uhrazenou částku (kurzovné).

4. Neúčast účastníka na volnočasovém programu nebo na jeho jednotlivé části (lekci) nezakládá povinnost poskytovateli nahradit zmeškané lekce anebo poskytovat zákazníkovi jakoukoliv jinou kompenzaci.

5. Pokud se konkrétní volnočasový program nekoná z důvodů na straně poskytovatele, budou takový volnočasový program, nebo jeho jednotlivé části (lekce) nahrazovány.

IV. PŘIHLÁŠENÍ

1. Přihlášení do volnočasových programů je možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele (www.kclisen.cz) nebo jeho vyplněním v prostorách volnočasového centra Kotlanka, Kotlanova 7 v termínech vyhlášených poskytovatelem. Objednatel je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením volnočasového programu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje poskytovatel potvrzení přihlášení zákazníka.

2. Odesláním formuláře elektronicky (e-mailem na adresu info@kclisen.cz), případně podpisem papírové přihlášky objednatel potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas s nimi.

3. Přihlášení účastníka na volnočasový program potvrzuje poskytovatel e-mailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení (zejména názvu a termínu konání), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby (číslo účtu, přidělený variabilní symbol apod.)

4. Přihláška je závazná pro období, na které je volnočasový program vypsán.

5. Účastník je na volnočasový program přijat po zaplacení kurzovného. U volnočasových programů s omezenou kapacitou rozhoduje o přijetí okamžik prokazatelného zaplacení kurzovného – příjmový doklad poskytovatele, výpis z bankovního účtu apod. Pokud je volnočasový program naplněn, nemůže být zájemce přijat a úhrada je mu vrácena.

V. ÚHRADA VOLNOČASOVÝCH PROGRAMŮ

1. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na základě údajů od poskytovatele při potvrzení přihlášky. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě lze úhradu provést hotově ve volnočasovém centru Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň.

2. Úhrada kurzovného musí být provedena do 5 kalendářních dnů od potvrzení přihlášení, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením volnočasového programu. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet poskytovatele, nebo nebude úhrada poskytovateli provedena v hotovosti, poskytovatel toto přihlášení zruší. Tímto poskytovatel odstupuje od smlouvy s objednatelem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají.

3. Objednatel uhradí celou částku za volnočasový program. U některých kurzů,  kroužků a cvičení je možné hradit po částech, tedy po pololetích.

VI. ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠENÍ A STORNO PODMÍNKY

1. Přihlášení na volnočasový program je objednatel oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou kurzovného emailem s předmětem zprávy ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY zaslaného na emailovou adresu info@kclisen.cz.

2. V případě, že objednatel uhradil kurzovné, je oprávněn stornovat své přihlášení emailem s předmětem zprávy STORNO PŘIHLÁŠKY. Doručením tohoto emailu poskytovateli zaniká jeho povinnost poskytnout příslušnou službu objednateli. Zároveň poskytovateli vzniká povinnost vrátit objednateli příslušnou část kurzovného dle odst. 3 tohoto čl.

3. V případě stornování přihlášky ze strany objednatele vzniká dodavateli nárok na storno poplatek, jehož výše se odvíjí od dne doručení storno emailu a dne začátku volnočasového programu dle níže uvedených podmínek:
• Storno nejpozději 10 pracovních dní před zahájením: poskytovatel vrátí objednateli 90% kurzovného. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 10% kurzovného.
• Storno v rozmezí 9 – 3 pracovních dnů před zahájením: poskytovatel vrátí objednateli 50% kurzovného. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 50% kurzovného.
• Storno 2 pracovní dny anebo méně před zahájením anebo v průběhu: poskytovatel vrátí objednateli 10% kurzovného. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 90% kurzovného.

4. V odůvodněných případech je vrácení kurzovného možné v případě závažného onemocnění či úrazu, které znemožňují absolvování volnočasového programu. Pro vrácení kurzovného je nutné, aby objednatel předložil poskytovateli potvrzení od lékaře, ze kterého je jasně patrné, že je adresováno poskytovateli a které obsahuje určení doby nemoci.

VII. PRŮBĚH VOLNOČASOVÝCH PROGRAMŮ

1. V prostorách poskytovatele jsou k dispozici šatny nebo jiné vhodné prostory, kde si účastníci volnočasových programů mohou nechat po dobu jejich konání oblečení, boty a další osobní předměty. Za obsah kapes a zavazadel umístěných do šatny poskytovatel neručí. Cenné věci si lze na omezenou dobu uschovat u lektora. Poskytovatel doporučuje účastníkům brát si cenné věci s sebou do místnosti, v níž volnočasový program koná.

2. Pro rodiče a doprovod je během volnočasových programů k dispozici vyhrazený prostor, který určuje lektor volnočasového programu.

3. Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením poskytovatele dle pokynů lektora opatrně a šetrně. Účastník, resp. jeho zákonný zástupce je zodpovědný za případné škody, které způsobí.

4. Věci zhotovené během volnočasových programů jsou osobním majetkem účastníků.

VIII. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele www.kclisen.cz pod odkazem GDPR – Ochrana osobních údajů.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Případné spory stran se řeší především dohodou.

2. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek odesláním nebo odevzdáním vyplněné přihlášky.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 17. 9. 2018 a k tomuto datu pozbývá platnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky pro konání vzdělávacích akcí účinné od 1. 9. 2017.

V Brně dne 14. 9. 2018

Mgr. Roman Burián, ředitel