Všeobecné podmínky volnočasových programů

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace

Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno

IČO: 00380717

 

Všeobecné obchodní podmínky pro konání volnočasových programů

 

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom „podmínky“) upravují vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování kurzů, kroužků, dílen a příměstských táborů (dále také jen „volnočasové programy“ – viz č. II).

 

II. Vymezení pojmů

Volnočasový program – pohybové, taneční, hudební a výtvarné kurzy a kroužky pro děti i dospělé, dětské příměstské tábory, tvořivé dílny, přednášky a besedy nabízené na webových stránkách Kulturního centra Líšeň www.kclisen.cz.

Poskytovatel:

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace

Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno

IČO: 00380717

Objednatel: fyzická osoba, která uskuteční objednávku volnočasových programů poskytovatele.

Účastník: fyzická osoba, navštěvující volnočasové programy poskytovatele.

Uzavření smlouvy: smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem je uzavřená okamžikem potvrzení přihlášení poskytovatelem. Tímto okamžikem vzniká objednateli povinnost uhradit cenu volnočasového programu a poskytovateli umožnit účastníkovi po provedení této úhrady účast na volnočasovém programu.

 

III. Pořádání volnočasových programů

1. Informace k volnočasovým programům (termíny, ceny, anotace, jména lektorů, místa konání), zveřejňuje poskytovatel na svých webových stránkách www.kclisen.cz.

2. Volnočasový program se koná v případě, že počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k otevření dle kalkulací poskytovatele. Je-li jeden pracovní den před začátkem volnočasového programu přihlášeno méně účastníků, než je minimální počet, poskytovatel si vyhrazuje právo volnočasový program nezahájit. V takovémto případě poskytovatel neprodleně informuje všechny přihlášené emailem na adresu uvedenou v přihlášce. Poskytovatel dále vrátí objednateli celou uhrazenou částku.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc lektora) termín konání volnočasových programů, případně jejich časové schéma. V takovém případě poskytovatel sdělí neprodleně tuto skutečnost všem účastníkům. Objednatel může v takovém případě svoji přihlášku zrušit. V případě, že již provedl úhradu daného volnočasového programu, vrátí mu poskytovatel celou uhrazenou částku.

4. Neúčast účastníka na volnočasovém programu nebo na jeho jednotlivé lekci (lekcích) nezakládá povinnost poskytovateli nahradit zmeškané lekce anebo poskytovat zákazníkovi jakoukoliv jinou kompenzaci.

5. Pokud se konkrétní lekce nekoná z důvodů státního svátku anebo z důvodů na straně poskytovatele, budou takové lekce nahrazovány.

 

IV. Přihlášení

1. Přihlášení do volnočasových programů je možné prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele (www.kclisen.cz), nebo vyplněním formuláře na recepci volnočasového centra Kotlanka, Kotlanova 7, v termínech vyhlášených poskytovatelem. Objednatel je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením volnočasového programu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje poskytovatel potvrzení přihlášení zákazníka.

2. Odesláním formuláře elektronicky (e-mailem na adresu recepce@kclisen.cz), případně podpisem papírové přihlášky objednatel potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas s nimi.

3. Přihlášení účastníka na volnočasový program potvrzuje poskytovatel emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení (zejména názvu a termínu konání), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby.

4. Přihláška je závazná pro období, na které je volnočasový program vypsán.

5. Účastník je na volnočasový program přijat po zaplacení kurzovného. U volnočasových programů s omezenou kapacitou rozhoduje o přijetí okamžik prokazatelného zaplacení kurzovného – příjmový doklad poskytovatele, výpis z bankovního účtu apod. Pokud je volnočasový program naplněn, nemůže být zájemce přijat a platba je mu vrácena.

 

V. Úhrada kurzovného

1. Úhradu volnočasových programů lze provést bankovním převodem na základě údajů od poskytovatele při potvrzení přihlášky. Ve výjimečných případech lze úhradu provést hotově na recepci volnočasového centra Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň.

2. Úhrada ceny volnočasových programů musí být provedena do 5 kalendářních dnů od potvrzení přihlášení, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením volnočasového programu. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet poskytovatele, poskytovatel toto přihlášení zruší. Tímto poskytovatel odstupuje od smlouvy s objednatelem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají.

3. Objednatel uhradí celou částku za volnočasový program. U kurzů a kroužků je to alespoň jedno pololetí, u příměstských táborů celý tábor.

4. U vybraných volnočasových programů je možné zaplatit na místě jednotlivý vstup, pokud to charakter volnočasového programu a jeho momentální naplněnost umožňuje. Toto ustanovení se týká zejména kurzů a kroužků.

 

VI. Zrušení přihlášení a storno podmínky

1. Přihlášení na volnočasový program je objednatel oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou ceny volnočasového programu emailem s předmětem zprávy ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY zaslaného na emailovou adresu recepce@kclisen.cz.

2. V případě, že objednatel uhradil plnou cenu volnočasového programu, je oprávněn stornovat své přihlášení emailem s předmětem zprávy STORNO PŘIHLÁŠKY. Doručením tohoto emailu poskytovateli zaniká jeho povinnost poskytnout příslušnou službu objednateli. Zároveň poskytovateli vzniká povinnost vrátit objednateli příslušnou část kurzovného.

3. V případě stornování přihlášky ze strany objednatele, vzniká dodavateli nárok na storno poplatek, jehož výše se odvíjí od dne doručení storno emailu a dne začátku volnočasového programu dle níže uvedených podmínek:

  • storno nejpozději 10 dní před zahájením: poskytovatel vrátí objednateli 90% uhrazené částky. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 10% uhrazené částky.
  • storno v rozmezí 9 – 3 dnů před zahájením: poskytovatel vrátí objednateli 50% uhrazené částky. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 50% uhrazené částky.
  • storno 2 dny anebo méně před zahájením anebo v průběhu: poskytovatel nevrací objednateli žádnou část uhrazené částky. Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši 100% uhrazené částky.

4. Částka dle bodu 3 bude objednateli převedena po potvrzení dobropisu vystaveného poskytovatelem.

 

VII. Průběh volnočasových programů

1. V prostorách poskytovatele jsou k dispozici šatny, kde si účastníci volnočasových programů mohou nechat po dobu jejich konání oblečení, boty a další osobní předměty. Za obsah kapes a zavazadel umístěných do šatny poskytovatel neručí. Cenné věci si lze na omezenou dobu uschovat na recepci. Poskytovatel doporučuje účastníkům brát si cenné věci s sebou do místnosti, v níž volnočasový program koná.

2. Pro rodiče a doprovod je během volnočasových programů k dispozici prostor recepce a v případě volné kapacity též klubovny.

3. Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením poskytovatele dle pokynů lektora opatrně a šetrně. Účastník, resp. jeho zákonný zástupce je zodpovědný za případné škody, které způsobí.

4. Věci zhotovené během volnočasových programů jsou osobním majetkem účastníků.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Případné spory stran se řeší především dohodou.

2. Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek odesláním formuláře nebo svým podpisem na přihlášce.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2017 a k tomuto datu pozbývá platnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky pro konání vzdělávacích akcí účinné od 1. 4. 2015.

 

V Brně dne 31. 8. 2017

 

Mgr. Roman Burián, ředitel